WKOPI.PL Poniżej przedstawiamy kopię sfotografowanej strony internetowej http://wiadomosci.onet.pl/kraj/do-rzeczy-ujawnia-kulisy-powstania-tekstu-dot-prof-kiezuna/l23ym przez WKOPI.PL. Kopia przedstawia stan strony na 2014-09-29 16:16:08 CEST z pominięciem treści ładowanych dynamicznie przy każdym wyświetleniu danej strony internetowej. Aktualnie strona może wyglądać zupełnie inaczej.

| START | Fotografia poniższej strony | Zrób zdjęcie strony internetowej | Szukaj | Zgłoś naruszenie zasad | Regulamin | Kontakt |
 Korzystając z serwisu wkopi.pl akceptujesz postanowienia regulaminu.
"Do Rzeczy" ujawnia kulisy powstania tekstu dot. prof. Kieżuna - Wiadomości
13 minut temu

"Do Rzeczy" ujawnia kulisy powstania tekstu dot. prof. Kieżuna

Czy prof. Witold Kieżun współpracował z SB? Zarzuty takie pojawiły się w zeszłotygodniowej publikacji tygodnika "Do Rzeczy". Na autorów artykułu spadła fala krytyki. W dzisiejszym tekście "O »Tamizie« raz jeszcze" S. Cenckiewicz i P. Woyciechowski ujawniają kulisy powstania publikacji nt. prof. Kieżuna i odnoszą się do zarzutów, jakie przetoczyły się przez media po ich zeszłotygodniowym artykule.

Poleć
Udostępnij
0
Skomentuj
Prof. Witold Kieżun Foto: Przemek Wierzchowski / Agencja Gazeta

Profesor Witold Kieżun, bohater czasu wojny, uwikłał się w niebezpieczne kontakty z komunistyczną bezpieką - takie rewelacje przed tygodniem opublikował tygodnik "Do Rzeczy". W obszernym tekście Sławomir Cenckiewicz i Piotr Woyciechowski ujawnili okoliczności i przebieg tej współpracy.

Na autorów spadła fala krytyki ze strony samego profesora oraz innych historyków w tym doktora Piotra Gontarczyka. - Potworne kłamstwo. Przyszli do mnie. Pokazali dokumenty. A ja im pokazałem swoje duże opracowanie z 2002 r. "Radzieckie i polskie władze bezpieczeństwa i ja" - mówił w rozmowie z Onetem prof. Kieżun.

"Stanąć po stronie prawdy"

"Pisząc nasz tekst, chcieliśmy stanąć po stronie tej prawdy, która »niczego nie przeinacza i niczego nie zmienia«" - piszą dziś Cenckiewicz i Woyciechowski. Podkreślają, że ich artykuł nie był uderzeniem w Powstanie Warszawskie.

Prof. Kieżun odpowiada na publikację "Do Rzeczy"

Oni robią wszystko, żeby to zniszczyć - żeby zohydzić powstanie, żeby zohydzić nas! Całe szczęście, że już nie jestem uzbrojony, bo bym nie wytrzymał! Całe szczęście dla tych sku…, że nie mam już pistoletu! - mówi Onetowi prof. Witold Kieżun.

"Zresztą, taka czy inna ocena powstania lub każdego innego wydarzenia historycznego nie może być powodem do odbierania komukolwiek, a zwłaszcza historykowi z określonym cenzusem (...) prawa do zajmowania się biografią Witolda Kieżuna" - piszą autorzy w "Do Rzeczy". Ocena profesora jest ich zdaniem uzasadniona, ponieważ stał się on osobą publiczną.

Cenckiewicz i Woyciechowski szeroko rozpisują się nt. krytyków ich tekstu oraz zarzucają im bagatelizowanie ujawnionych dowodów. Przytaczają też konkretne fragmenty donosów "Tamizy".

Autorzy ujawniają również dane statystyczne dot. "Tamizy". W latach 1973-1980 spotkał się on ze Służbą Bezpieczeństwa 87 razy, przekazując 76 donosów, w tym 54 spisane odręcznie. "Podsumowując, podczas naszych badań nie zdołaliśmy potwierdzić, że Witold Kieżun po 1956 roku był kiedykolwiek traktowany przez PRL jako przeciwnik reżimu" - piszą Cenckiewicz i Woyciechowski.

W dzisiejszym artykule podkreślają również, że podeszli do sprawy z dużą empatią i prosili profesora o wyjaśnienia, jednak spotkali się z domową. "Fakt »współpracy z SB pod kontrolą« (w domyśle Amerykanów) został wreszcie przez niego potwierdzony podczas naszej ostatniej rozmowy 17 września tego roku" - piszą autorzy.

Uznaliśmy, że ujawnienie tragicznego zagubienia prof. Kieżuna po 1956 roku ma znaczenie szersze, właściwie ogólnospołeczne
Do Rzeczy

"Uznaliśmy, że ujawnienie tragicznego zagubienia prof. Kieżuna po 1956 roku ma znaczenie szersze, właściwie ogólnospołeczne, gdyż jest reprezentatywne dla części ludzi zaangażowanych w konspirację wojenną, którzy wiwatowali na cześć Władysława Gomułki, a później »partyzantów« Mieczysława Moczara oferujących im wspólną Polskę na płaszczyźnie ZBoWiD" - konkludują Cenckiewicz i Woyciechowski w tygodniku "do Rzeczy".

Sprawa "Tamizy" ujawniona?

"Nikt nie może kwe­stio­no­wać jego bo­ha­ter­stwa wo­jen­ne­go i po­wo­jen­ne­go cierpie­nia. Trud­no być jed­nak obo­jęt­nym na słowa, które można ode­brać jako inte­lek­tu­al­ny szan­taż, a za taki od­bie­ra­my za­pew­nie­nie, wy­ra­żo­ne ex ca­the­dra w lau­da­cji, o »bu­so­li mo­ral­nej«, jaką w całej swo­jej póź­niej­szej dro­dze miał się kie­ro­wać Kie­żun" – pisali w Cenc­kie­wicz i Woy­cie­chow­ski przed tygodniem. Na­wią­zali do słów, które padły pod­czas uro­czy­sto­ści przy­zna­nia Kie­żu­no­wi dok­to­ra­tu ho­no­ris causa UJ.

"Ujaw­nio­ne w ni­niej­szym tek­ście oko­licz­no­ści i prze­bieg współ­pra­cy prof. Kie­żu­na z ko­mu­ni­stycz­nym apa­ra­tem re­pre­sji w ja­ki­kol­wiek spo­sób nie unie­waż­nia­ją jego do­ko­nań bo­jo­wych pod­czas Po­wsta­nia War­szaw­skie­go" – pod­kre­śla­ją au­to­rzy tek­stu "Ta­jem­ni­ca »Ta­mi­zy«".

W ar­ty­ku­le czy­ta­my, że Kie­żun wszedł w bli­skie związ­ki z SB wio­sną 1973 r., będąc wzię­tym na­ukow­cem spe­cja­li­zu­ją­cym się w prak­se­olo­gii (teo­ria spraw­ne­go dzia­ła­nia) i do­cen­tem (z ha­bi­li­ta­cją) w Pol­skiej Aka­de­mii

Z in­for­ma­cji ty­go­dni­ka wy­ni­ka, że Kie­żun "opo­wia­dał funk­cjo­na­riu­szom lub sporzą­dzał przy tym swoje do­nie­sie­nia w taki spo­sób, by ich treść wpi­sy­wa­ła się w ów­cze­sny kli­mat ide­owy". Po­nad­to pro­fe­sor czę­sto "przy­pi­sy­wał swoim ofiarom ży­dow­skie po­cho­dze­nie i związ­ki z »wy­pę­dzo­ny­mi« w marcu 1968 roku".

Jak czy­ta­my, od wio­sny 1974 roku, na­uko­wiec był wy­ko­rzy­sty­wa­ny ope­ra­cyj­nie przez wy­wiad, dla któ­re­go re­ali­zo­wał za­da­nia na Za­cho­dzie pod­czas swo­ich licznych wizyt.

Kie­żun sta­rał się rów­nież rze­ko­mo in­wi­gi­lo­wać "an­ty­so­wiec­kich Ukra­iń­ców, uczonych Po­la­ków, śro­do­wi­sko Po­lo­nii Ame­ry­kań­skiej, a nawet roz­po­znać jedną z elek­trow­ni ato­mo­wych".

"Był szcze­gól­nie wy­czu­lo­ny na kwe­stie ży­dow­skie" - ak­cen­tu­je "Do Rze­czy". "Nie mógł się po­go­dzić z tezą i prze­śla­do­wa­niach Żydów przez Sta­li­na, chęci wy­jaz­du 300 tys. Żydów ze Związ­ku So­wiec­kie­go do Izra­ela i opi­nią, że »ZSRR jest totali­tar­nym kra­jem, a USA naj­bar­dziej de­mo­kra­tycz­nym" - pisali Cenc­kie­wicz i Woycie­chow­ski przed tygodniem.

(RC)

Poleć
Udostępnij
0
Nie udało się dodać załącznika.
Nie udało się dodać więcej załączników, usuń któryś z już dodanych.
Poczekaj chwilę - trwa dodawanie załączników.

Komentarz został wysłany.

Przepraszamy Twój komentarz nie może zostać wysłany

Wkrótce pojawi się w serwisie. Zachęcamy do dalszej dyskusji. Wystąpił błąd i nie można zapisać komentarza.
Napisz komentarz...

 
Brak zdjęcia

Wpisz, jak chcesz się przedstawić
lub zaloguj się

Brak zdjęcia
Brak zdjęcia ~pis z nimi Użytkownik anonimowy
~pis z nimi :
Brak zdjęcia ~pis z nimi Użytkownik anonimowy
Do Rzeczy to typowy brukowiec, który napisze obrzydliwe kłamstwo a potem głupio się tłumaczy... ale wiadomość poszła w świat.
3 minuty temu | ocena: 100%
Liczba głosów:3
100%
0%
 • Zgłoś naruszenie
 • Podziel się:
 •  Link
odpowiedz oceń: -1 +1
Link do tego komentarza:
Brak zdjęcia
Brak zdjęcia kabi27 Onet Zobacz profil
kabi27 :
Brak zdjęcia kabi27 Onet Zobacz profil
cenckiewicz, jak tak oczernia PRL to powinien zacząć używać tytułów zdobytych po 89 roku a do tego roku był analfabetą
3 minuty temu | ocena: 100%
Liczba głosów:5
100%
0%
 • Zgłoś naruszenie
 • Podziel się:
 •  Link
odpowiedz oceń: -1 +1
Link do tego komentarza:
Brak zdjęcia
Brak zdjęcia ~mordotymoja Użytkownik anonimowy
~mordotymoja :
Brak zdjęcia ~mordotymoja Użytkownik anonimowy
Kieżun był agentem SB i jest to niepodważalny fakt! Zachowały się dokumenty jego współpracy z SB!!!
4 minuty temu | ocena: 100%
Liczba głosów:5
0%
100%
 • Zgłoś naruszenie
 • Podziel się:
 •  Link
odpowiedz oceń: -1 +1
Link do tego komentarza:
Brak zdjęcia
Brak zdjęcia ~szwed Użytkownik anonimowy
~szwed :
Brak zdjęcia ~szwed Użytkownik anonimowy
Szkoda, że takie pismaki robią krzywdę takim ludziom
4 minuty temu | ocena: 75%
Liczba głosów:4
75%
25%
 • Zgłoś naruszenie
 • Podziel się:
 •  Link
odpowiedz oceń: -1 +1
Link do tego komentarza:
tomek579 tomek579 Onet Zobacz profil
tomek579 :
tomek579 tomek579 Onet Zobacz profil
Panu Profesorowi dano 1 DZIEŃ NA ustosunkowanie się do zarzutów, I TO JEST QRESTWO!!!! panowie Cyckiewicz i Wódkowski.
1 minuta temu
Liczba głosów:0
0%
0%
 • Zgłoś naruszenie
 • Podziel się:
 •  Link
odpowiedz oceń: -1 +1
Link do tego komentarza:
dyzmolandia dyzmolandia Onet Zobacz profil
dyzmolandia :
dyzmolandia dyzmolandia Onet Zobacz profil
Współpracował z CIA z czego jest dumny, bo w dzisiejszej Polsce jest to cenione.
W PRLu ceniona była współpraca z SB, więc dlaczego miał nie współpracować?
Ten gatunek homo egzystuje według reguły "cel uświęca środki"!
1 minuta temu
Liczba głosów:0
0%
0%
 • Zgłoś naruszenie
 • Podziel się:
 •  Link
odpowiedz oceń: -1 +1
Link do tego komentarza:
Brak zdjęcia
Brak zdjęcia ~AQQ Użytkownik anonimowy
~AQQ :
Brak zdjęcia ~AQQ Użytkownik anonimowy
przypominam kto za komuny mogl sobie swobodnie podrozowac po..zgnilym zachodzie...resortowi ich dzieci rodzina oraz wlasnie...pewniackie kapusty
1 minuta temu
Liczba głosów:0
0%
0%
 • Zgłoś naruszenie
 • Podziel się:
 •  Link
odpowiedz oceń: -1 +1
Link do tego komentarza:
Brak zdjęcia
Brak zdjęcia ~antyPOPiS Użytkownik anonimowy
~antyPOPiS :
Brak zdjęcia ~antyPOPiS Użytkownik anonimowy
Lepszej laurki patriocie nie można wystawić. IPN - wstyd.
1 minuta temu
Liczba głosów:0
0%
0%
 • Zgłoś naruszenie
 • Podziel się:
 •  Link
odpowiedz oceń: -1 +1
Link do tego komentarza:
Brak zdjęcia
Brak zdjęcia ~buhaha Użytkownik anonimowy
~buhaha :
Brak zdjęcia ~buhaha Użytkownik anonimowy
Z tymi legendami walki z komunizmem to jest zupełnie tak samo jak z aktorami potępiającymi kierowanie po alkoholu. Ach, och, jakie to okropne, ja sobie w ogóle nie wyobrażam jak można w ogóle pomyśleć o wsiadaniu za kierownicę , trzeba surowiej karać itd itp. a za jakiś czas ooooooops....i się wydmuchało na kontroli
2 minuty temu
Liczba głosów:0
0%
0%
 • Zgłoś naruszenie
 • Podziel się:
 •  Link
odpowiedz oceń: -1 +1
Link do tego komentarza:
Brak zdjęcia
Brak zdjęcia ~ajven Użytkownik anonimowy
~ajven
Brak zdjęcia ~ajven Użytkownik anonimowy
do ~jaga:
Brak zdjęcia ~jaga Użytkownik anonimowy
5 minut temu użytkownik ~jaga napisał:
Następny kapuś broniony, chyba przez jemu podobnych.
skoro tak piszesz to do kościoła nie chodzisz
2 minuty temu
Liczba głosów:0
0%
0%
 • Zgłoś naruszenie
 • Podziel się:
 •  Link
odpowiedz oceń: -1 +1
Link do tego komentarza:

Z ostatniej chwili


Blogi polityków

PSL Samorząd
PSL Samorząd
Janusz Piechociński
Janusz Piechociński
Józef Racki
Józef Racki
Zbigniew Kuźmiuk
Zbigniew Kuźmiuk