WKOPI.PL Poniżej przedstawiamy kopię sfotografowanej strony internetowej http://www.plotek.pl/plotek/1,138986,16762075,Pogrzeb_Przybylskiej_odbedzie_sie_w_czwartek__Rodzina.html przez WKOPI.PL. Kopia przedstawia stan strony na 2014-10-07 10:47:01 CEST z pominięciem treści ładowanych dynamicznie przy każdym wyświetleniu danej strony internetowej. Aktualnie strona może wyglądać zupełnie inaczej.

| START | Fotografia poniższej strony | Zrób zdjęcie strony internetowej | Szukaj | Zgłoś naruszenie zasad | Regulamin | Kontakt |
 Korzystając z serwisu wkopi.pl akceptujesz postanowienia regulaminu.
Pogrzeb Anny Przybylskiej odbêdzie siê w czwartek. Rodzina prosi o niesk³adanie kondolencji i nieprzynoszenie kwiatów

News

Pogrzeb Anny Przybylskiej odbêdzie siê w czwartek. Rodzina prosi o niesk³adanie kondolencji i nieprzynoszenie kwiatów

07.10.2014 09:13
A A A Drukuj
Anna Przybylska

Anna Przybylska (Kapif)

Anna Przybylska zmar³a w niedzielê po d³ugiej walce z ciê¿k± chorob±. Na oficjalnej stronie aktorki pojawi³a siê informacja o dacie i miejscu planowanego pogrzebu. Rodzina prosi fanów o niesk³adanie kondolencji oraz niefotografowanie ceremonii.

"Nabo¿eñstwo ¿a³obne w intencji ¦.P. Anny Przybylskiej odprawione zostanie 9 pa¼dziernika 2014 roku o godz. 13:00 w Ko¶ciele pod wezwaniem Naj¶wiêtszej Maryi Panny Królowej Polski przy ul. Armii Krajowej w Gdyni. Odprowadzenie do grobu nast±pi o godz. 15:00 na Cmentarzu Parafialnym przy Parafii pod wezwaniem ¦w. Micha³a Archanio³a w Gdyni, Oksywie, ul. P³k. D±bka" - czytamy na stronie Aniaprzybylska.com.

Bardzo dziêkujemy za wszystkie p³yn±ce do nas wyrazy wsparcia, wspomnienia, kondolencje i modlitwy. (...) Bêdziemy wdziêczni za uszanowanie naszej pro¶by i niewykonywanie zdjêæ w tych niezwykle trudnych dla nas chwilach.  Prosimy o niesk³adanie kondolencji. Prosimy równie¿ o nieprzynoszenie kwiatów. Rodzina

Bliscy zmar³ej maj± jednak dla jej fanów inny sposób na okazanie szacunku. Chêtni proszeni s± o datki oraz wp³aty na konto gdyñskiego hospicjum.

Podczas uroczysto¶ci pogrzebowych odbêdzie siê kwesta na Hospicjum im. ¦wiêtego Wawrzyñca w Gdyni, po¶wiêcona pamiêci Zmar³ej, która przez wiele lat anga¿owa³a siê w pomoc na rzecz potrzebuj±cych i chorych. Dzia³alno¶æ bliskiego sercu Anny Hospicjum mo¿na wspomóc, kieruj±c datki na konto: Stowarzyszenie Hospicjum im. ¦w. Wawrzyñca Dom Hospicyjny dla Dzieci „Bursztynowa Przystañ”, 7512403510111100043182794, Bank PEKAO SA II O/Gdynia.

Swój ¿al fani mog± wyraziæ w ksiêdze kondolencyjnej, która zostanie wy³o¿ona w Gdynia InfoBox przy ul. ¦wiêtojañskiej 30 w dniach 7-10 pa¼dziernika. Wpisy mo¿na sk³adaæ w godzinach 10:00-19:00.

aga

Zobacz wiêcej na temat:

Komentarze (8)
Zaloguj siê
 • avatar

  Oceniono 45 razy 43

  Apelujê do tego portalu i innych, mu podobnych , o uszanowanie woli rodziny i nierobienie zdjêæ . Dotyczy to tak¿e postronnych ludzi uczestnicz±cych w ceremonii . Proszê !

 • avatar
 • avatar

  Oceniono 32 razy 32

  Bardzo dobry pomys³ ze zbiórk± pieniêdzy na rzecz hospicjum. Kwiaty i tak by zwiêd³y a ta zbiórka bardzo pomo¿e innym potrzebuj±cym, takim jak Ania.

 • avatar

  Oceniono 49 razy -25

  odeszla w dn. 5.X.- w rocznice smierci ¶w.Siostry Faustyny- ktora kazala namalowac obraz Jezusa Chrystusa Milosiernego... a Ania nawrocola siepo 13latach i przyjela sakramenty ¶wiete po spowiedzi....umarla w bardzo wymownej godzinie o 15.00- kiedy odmawiamy koronke do mi³osierdzia Bozego ....napewno bedzie zbawiona......szkoda ze zmarla...bo dzieci potrzebuja matki....

Aby oceniæ zaloguj siê lub zarejestrujX