(Archiwum)


Regulamin dla użytkowników
Rozdział I
Wstęp

§1

1. Poniższy Regulamin określa warunki korzystania z serwisu WKOPI.PL, w szczególności:
a) uprawnienia i obowiązki Użytkowników,
b) warunki świadczenia Usług, zasady ochrony informacji o Użytkowniku, w tym ochrony Danych Osobowych oraz uprawnienia, obowiązki i zakres odpowiedzialności IDK jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis.

§2

WKOPI.PL jest serwisem społecznościowym i informacyjnym wykorzystującym publiczną sieć Internet do publikowania informacji w postaci fotografii stron internetowych oraz opisów, komentarzy i innych treści zamieszczanych przez Użytkowników Serwisu.

Rozdział II
Definicje

§3

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. WKOPI.PL/Serwis – serwis społecznościowy i informacyjny funkcjonujący pod domeną http://www.wkopi.pl będący własnością IDK S.C., dalej zwanego IDK, z siedzibą w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 212 (kod pocztowy 80-266).
2. Administratorzy – osoby wyznaczone przez IDK, odpowiedzialne za prowadzenie serwisu WKOPI.PL, w szczególności za obsługę techniczną oraz egzekwowanie przestrzegania postanowień Regulaminu przez Użytkowników.
3. Dane Osobowe – dane w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 poz. 133 nr 883 ze zm.).
4. Lista Wysyłkowa – lista adresów poczty elektronicznej Użytkowników, na które wysyłane są, w ramach świadczenia Usług, informacje od Serwisu.
5. Materiały – wszelkie wpisy, zdjęcia, filmy, teksty, komentarze, wiadomości SMS i informacje, które Użytkownik umieszcza w Serwisie lub przesyła za jego pośrednictwem.
6. Regulamin – niniejszy dokument zawierający zasady korzystania z serwisu WKOPI.PL przez Użytkowników, wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część.
7. SMS – krótka wiadomość tekstowa o maksymalnej długości 480 znaków 7-bitowych, bez polskich znaków diakrytycznych, przesyłana w sieciach telefonii komórkowej.
8. Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta między Użytkownikiem a IDK z chwilą dokonania pierwszego wpisu w Serwisie (zgłoszenie wykonania fotografii strony internetowej, komentarza, itp.), o treści odpowiadającej treści Regulaminu.
9. Usługa/Usługi – wszelkie świadczenia IDK na rzecz Użytkownika WKOPI.PL wykonywane drogą elektroniczną, w ramach Umowy.
10. Użytkownik – osoba fizyczna, która poprzez akceptację Regulaminu uzyskała dostęp do Usług.

Rozdział III
Postanowienia ogólne

§4

1. Regulamin określa w jakim zakresie i na jakich zasadach realizowane są Usługi.
2. Usługi płatne są dobrowolne i wymagają zamówienia.
3. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony w momencie zaakceptowania Regulaminu.

§5

Akceptując postanowienia Regulaminu Użytkownik oświadcza, że:
1. Zapoznał się z Regulaminem, akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się ich przestrzegać.
2. Akceptacja Regulaminu została dokonane dobrowolnie.
3. Informacje podane w trakcie publikowania treści są prawdziwe i zgodne z prawem, w szczególności nie naruszają praw osób trzecich.
4. Wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez IDK Danych Osobowych i informacji, każdorazowo zawartych w formularzu kontaktowym lub formularzu zgłaszanej do Serwisu treści, w celu świadczenia Usług określonych w Regulaminie, jak również w celach marketingowych, informacyjnych, operacyjnych i statystycznych związanych z funkcjonowaniem WKOPI.PL.
5. Wyraża zgodę na wykorzystywanie przez innych Użytkowników, w zakresie ich osobistego użytku, Materiałów umieszczonych przez Użytkownika w Serwisie.
6. Posiada odpowiednie zgody i uprawnienia do Materiałów umieszczanych w WKOPI.PL, a w szczególności do wszelkich zdjęć, filmów i tekstów.
7. Udziela IDK niewyłącznej licencji na nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie rozpowszechnianie, modyfikowanie, utrwalanie w pamięci komputera, usuwanie, wyświetlanie publiczne i zwielokrotnianie w ramach WKOPI.PL, zamieszczonych przez siebie Materiałów.
8. Zezwala na wykorzystywanie swojego wizerunku umieszczonego w WKOPI.PL w celu świadczenia Usług określonych w Regulaminie, jak również w celach marketingowych i informacyjnych oraz związanych z funkcjonowaniem WKOPI.PL.
9. Wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu kontaktowym lub formularzu zgłaszanej do Serwisu treści dane kontaktowe takie jak, numer telefonu komórkowego oraz adres poczty elektronicznej od WKOPI.PL o technicznych aspektach funkcjonowania Serwisu, a także wiadomości i Materiałów wysyłanych przez WKOPI.PL w ramach świadczonych Usług.
10. Umieszczane w Serwisie przez Użytkownika Materiały i Dane Osobowe są informacjami jawnymi, które mogą być podane do wiadomości publicznej w ramach Serwisu. W szczególności mogą one być dostępne dla osób korzystających z sieci Internet oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki, czego Użytkownik ma świadomość i na co wyraża zgodę.
11. Zezwala na świadczenie przez IDK Usług w ramach WKOPI.PL.
12. Jest świadomy, ciążącej na nim prawnej odpowiedzialności, za umieszczenie w WKOPI.PL, Materiałów i Danych Osobowych bez odpowiedniego zezwolenia.
13. Wyraża zgodę na usunięcie przez Administratora Materiałów i Danych Osobowych sprzecznych z postanowieniami Regulaminu.
14. Wyraża zgodę na dokonywanie swobodnych modyfikacji, w tym likwidacji, zawartości WKOPI.PL, oferowanych Usług, wyglądu, funkcji oraz wszelkich elementów Serwisu.
15. Wyraża zgodę na umieszczenie w wiadomościach SMS i poczcie elektronicznej wysyłanej przez Serwis w imieniu własnym lub na zlecenie innych podmiotów informacji, okien, banerów, reklam itp..
16 Wyraża zgodę na swobodne zaprzestanie działalności WKOPI.PL lub przeniesienie praw do Serwisu.

§6

1. Użytkownikiem może być osoba:
a) posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych albo
b) posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, o ile uzyskała zgodę swojego przedstawiciela ustawowego,
2. Sprzeczne z Regulaminem i zabronione jest w szczególności:
a) działanie szkodliwe dla WKOPI.PL, innych Użytkowników lub osób trzecich,
b) działanie sprzeczne z dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego, celami i ideami Serwisu, wpływające negatywnie na wizerunek lub wiarygodność Serwisu,
c) podanie nieprawdziwych Danych Osobowych w formularzu kontaktowym lub formularzu zgłaszanej do Serwisu treści, w szczególności podanie Danych Osobowych osoby trzeciej,
d) umieszczanie w Serwisie lub kierowanie za jego pośrednictwem do innych Użytkowników lub osób trzecich Materiałów powszechnie uznanych za naruszające dobre obyczaje lub normy moralne, pornograficzne, wulgarne, nieprawdziwe, naruszające w jakikolwiek sposób dobra osobiste, zniesławiające, obraźliwe, nakłaniające, nawołujące lub podżegające do przemocy, nienawiści, popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, mające charakter nękania innych osób,
e) umieszczanie w Serwisie lub kierowanie za jego pośrednictwem do innych Użytkowników lub osób trzecich reklam towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych oraz innych treści, na których otrzymywanie odbiorca nie wyraził uprzedniej zgody (spam),
f) używanie programów (botów) generujących zapytania do serwerów WKOPI.PL, korzystanie z wirusów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów mogących mieć negatywny wpływ na działanie Serwisu,
g) wykorzystywanie Serwisu do działalności badawczej, w szczególności polegającej na przeprowadzaniu badań, analiz, sondaży opinii publicznej,
h) podejmowania działań w celu nawiązania kontaktu z małoletnim poniżej lat 15 w kontekstach seksualnych,
3. Użytkownik ma możliwość wglądu, aktualizacji i usunięcia informacji zawartych w formularzu zgłaszanej do Serwisu treści. W przypadku usunięcia informacji Użytkownik traci możliwość korzystania z Serwisu w takim zakresie, w jakim informacje te są niezbędne do korzystania z udostępnionych przez Serwis Usług.

Rozdział V
Odpowiedzialność IDK

§7

1. IDK nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę Materiałów i Danych Osobowych umieszczonych w Serwisie przez Użytkowników. IDK nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez Użytkowników praw autorskich oraz innych praw Użytkowników lub osób trzecich.
2. IDK nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne produktów i usług oferowanych przez Organizatorów oraz nie jest odpowiedzialne za należytą jakość tych towarów i usług. Nie jest także odpowiedzialne za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem Serwisu zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.
3. IDK nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika lub inną osobę Materiałów uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w tym także Materiałów uzyskanych przez Użytkownika za pośrednictwem świadczonych Usług.
4. IDK nie udziela gwarancji, iż wszystkie elementy i funkcje Serwisu, w szczególności formularze, odnośniki, mechanizmy wyszukujące, aplikacje wysyłające wiadomości SMS lub pocztę elektroniczną będą działały w sposób prawidłowy.
5. IDK nie odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie sieci operatorów komórkowych.
6. IDK nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku siły wyższej błędów, awarii sprzętu i przerw w funkcjonowaniu Serwisu, nawet jeżeli spowodowały one utratę Materiałów lub Danych Osobowych umieszczonych w Serwisie przez Użytkownika.
7. IDK nie ponosi odpowiedzialności za jakość i ciągłość usługi dostępu do sieci Internet jak również za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w dostępie do sieci Internet.
8. Treści zawarte w Materiałach Użytkownika nie są poglądami i opiniami IDK jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis, jak również osób wyznaczonych na Administratorów, czy twórców Serwisu.
9. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie, w szczególności za podanie niezgodnych z prawem Danych Osobowych lub umieszczenie Materiałów bez wymaganej zgody lub uprawnienia, a także za ujawnienie tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.
10. IDK nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do IDK przez innych Użytkowników lub osoby trzecie roszczeń związanych z opublikowaniem Danych Osobowych lub Materiałów, w szczególności zdjęć lub wizerunku tych osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne Dane Osobowe lub Materiały.
11. IDK nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Użytkownika szkody spowodowane korzystaniem przez Użytkownika z niezabezpieczonego i pozbawionego ochrony antywirusowej komputera podłączonego do sieci Internet, a w szczególności za włamania do wykorzystywanego przez Użytkownika systemu i poczty elektronicznej, przejęcia hasła lub Loginu przez osoby trzecie, zainfekowania wirusami systemów komputerowych Użytkownika.

Rozdział VI
Ochrona Danych Osobowych

§8

1. Administratorem Danych Osobowych, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 poz. 133 nr 883 ze zm.), jest IDK S.C. z siedzibą w Gdańsku przy. Al. Grunwaldzkiej 212 (kod pocztowy 80-266), które dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 poz. 133 nr 883 ze zm.) oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
2. IDK przetwarza Dane Osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną.
3. Udostępnione przez Użytkownika Dane Osobowe są przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z Usług świadczonych w Serwisie oraz mogą być przetwarzane przez IDK w celach marketingowych, informacyjnych, operacyjnych i statystycznych.
4. Dane mogą być udostępnione wyłącznie organom władzy publicznej upoważnionym do dostępu do Danych Osobowych na podstawie właściwych przepisów prawa.
5. IDK ma prawo powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych.
6. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich Danych Osobowych, w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

Rozdział VII
Reklamacje

§9

1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie do Administratora przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego na stronie http//www.wkopi.pl.
2. Zgłoszenia reklamacyjne rozpatruje Administrator w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Reklamacje bezpodstawne lub wynikające z nieznajomości Regulaminu lub przepisów prawa nie będą rozpatrywane.
3. Administrator ma prawo do ingerencji w dane zamieszczone w Serwisie przez Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta.
4. Reklamacje składane do Administratora, a dotyczące usług świadczonych przez osoby trzecie za pośrednictwem WKOPI.PL nie będą rozpatrywane. Administrator nie ma obowiązku przekazywania reklamacji właściwemu podmiotowi, odpowiedzialnemu za realizację reklamacji.

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe

§10

1. Regulamin i załączniki stanowiące jego integralną część są jawne i dostępne na stronie internetowej
2. IDK zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, bez konieczności uzasadniania tych przyczyn Użytkownikom.
3. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie IDK poinformuje o tym Użytkowników WKOPI.PL poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu oraz bezpośrednie poinformowanie przynajmniej w jeden z następujących sposobów: wysłanie wiadomości SMS lub wysłanie poczty elektronicznej.
4. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem w nowym brzmieniu i jego akceptacji.
5. Z momentem akceptacji Regulaminu w nowym brzmieniu, w życie wchodzi umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta między Użytkownikiem a IDK o treści odpowiadającej treści Regulaminu w nowym brzmieniu.
6. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Użytkowników i IDK.
7. Niezbędnym dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies.
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
9. Wszelkie spory lub roszczenia wynikłe w związku z funkcjonowaniem WKOPI.PL rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę IDK.


WKOPI.PL: (Archiwum) Wykonujemy zdjęcia stron internetowych, ZA DARMO.
TAGI: kubica, bez rejestracji, na zawsze, m jak miłość, pudzian, fotka, opinie, Ipad, interia, fotografia, nasza-klasa, małysz, ważne, tv, cke, nk, lol, html, *20191211032635*, pudzianowski, chomikuj, fotografowanie, kuchnia, pozycjonowanie, Ipod, nk.pl, kliczko, oceny, wkopi.pl, adres URL, top model, adwent, mam talent, yahoo, Twitter, zdjęcia strony internetowej/www, jak zrobić zdjęcie całej strony internetowej/www, Google, siatkówka, polecam, wiocha, lotto, kopi, fotografia/screen strony internetowej/www, lubię to, violetta villas, warte, grzegorz lato, komixxy, mikołaj, mam talent, skyrim, bez ograniczeń, matura, gry, kinect, niezależnie, komentarze, mp3, Katalog SEO, mamed khalidov, strona internetowa, portal, grafika, amazon, Facebook, screen, ulub, kwejk, internet, ty decydujesz, onet, seo, pogoda, tvn24, real madryt, galaxy, wp, popularne, wybory, wiadomości, program, Iphone, za darmo, hp touchpad, youtube, to proste, archiwizacja, euro agd, internet, archiwum, adam hanuszkiewicz, zdjęcie strony internetowej/www, minecraft, ksw, pozycjonowanie stron, puchar świata, tablet, bez logowania, kaczyński, listy do m, ps3, allegro, fotokopia, wyniki, fb, uwiecznianie, euro 2012, jak zrobić screena, adamek, fotografia, barcelona, fotka, stoch, ciekawe, zdjęcie,


Korzystając z serwisu wkopi.pl akceptujesz postanowienia regulaminu.

wkopi.pl © 2011-2019     | O nas | Regulamin | Noty prawne | Polityka cookies | Archiwum | Kontakt |     | Jak zrobić zdjęcie strony internetowej | Najczęściej wyszukiwane |         | PL |